جمعه, 1 تیر 1403 - June 21, 2024

تاریخچه:

صنف لاستیک وفروشندگان لوازم اتومبیل درسال1360به صورت دوصنف مشترک شروع به کارنمودکه پس از 8سال مشارکت ونظراتاق اصناف اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک  باهیئت رئیسه آقایان احمد لغوی ،سیدرضا آیت الهی،احمداستواری،سیدمحمود موسوی، رضا هوشیار زاده تشکیل گردید.درتاریخ 30خرداد1368اولین جلسه هیئت رئیسه با20عضو دارای پروانه لوازم اتومبیل آغازبکارنمود.

باشکل گیری اتحادیه آئین نامه داخلی وحریم صنفی ،حق عضویت،حق ورودیه،قوانین لازم جهت صدورپروانه جهت اعضا شکل گرفت.

درتاریخ1مردادماه 1368اولین پروانه کسب دراتحادیه صادرگردید.

هیئت مدیره بابرگزاری 32جلسه هیئت رئیسه وصدور22پروانه درطول6سال به کارخود پایان داد.

درتاریخ4آذرماه1374بابرگزاری انتخابات تعدادافرادمنتخب جهت هیئت رئیسه به 3نفر آقایان احمدلغوی،سیدرضا آیت الهی،علی اکبرمحیط پورمبدل گردید که درطول5سال 16جلسه تشکیل وبرای16متقاضی پروانه کسب پروانه صادرگردید.باتوجه به پروانه های صادرشده تعدادپروانه داران درسال74به 58نفررسیدکه فعالین اتحادیه41موردومابقی تغییر رسته داده وپروانه کسب آنها باطل گردید.

درسال1379سومین دوره انتخابات هیئت رئیسه برگزار گردیدکه جناب آقایان احمد لغوی،سیدرضا آیت الهی، رضا هوشیار زاده به عنوان اعضای اصلی باسمت های رئیس ،نائب رئیس، منشی شروع بکار نمودن.دراولین جلسه مورخ9مهرماه سال1379تغییرات ایجاد گردیدوباشروع بکار هیئت رئیسه درسال1380بنا به نامه نیروی مقاومت بسیج وتشکیل پایگاههای بسیج دراصناف درتاریخ13مرداد1380صنف فروشندگان لاستیک وآپاراتی نیز این اقدام انجام دادوپایگاه بسیج شهدا صنف لاستیک فروش بامسئولیت آقای ناصرصادقیان شروع بکارنمودکه درهمان ابتدا شروع به جذب نیرو ازبین واحدهای پروانه دارنمودکه درسال1387اعضای بسیج این پایگاه به 100نفررسید درحالی که اعضای صنف80نفربود.باشکل گیری پایگاه ونیروی جوان بسیجی برنامه های جانبی،ضیافت های افطاری،برنامه های تقدیرازپیش کسوتان وبزرگان بامحوریت پایگاه شروع شد.درسال1384اولین برنامه افطاری دراتحادیه صنف فروشندگان لاستیک برگزار گردیدواین اتحادیه حال وهوای تازه ای به خود گرفت .

درسال 1386نام پایگاه به پیش نهاد فرمانده پایگاه بنام یکی ازعلماء شهر پایگاه بسیج آیت الله سید محمدمدرسی (ره)تغییر یافت.درسال1387ازبین پایگاه های بسیج اصناف نمونه شناخته شد.

هیئت رئیسه سومین دوره انتخابات درسال1387بابرگزاری 22جلسه درطول 8سال وصدور30پروانه کسب به کارخود پایان داد.

درتاریخ18اردیبهشت سال1387هیئت رئیسه جدید با5نفرازمنتخبین صنف بنام آقایان احمدلغوی،ناصرصادقیان،سیدرضا آیت الهی،سیدساعد آیت الهی ،مهرداد خوانین زاده شروع بکارکرد وبااین شروع محل اتحادیه به شکل رسمی مستقل گردید.

باشروع بکارهیئت رئیسه دوره جدید،ازطریق کمیسیون نظارت ،اتاق اصناف مرکز استان یزد،تصمیم به ادغام صنف آپاراتی ولاستیک گرفته شد .مورخ18اردیبهشت ماه1387دو اتحادیه درقالب اتحادیه ای شامل رسته های آپاراتی ولاستیک فروشی با دونوع فعالیت خدمات فنی وتولیدی ،توزیعی ادغام گردید.باتوجه به اینکه تعدادپروانه داران رسته آپاراتی40نفربود باادغام دورسته آمار اتحادیه به129عضو رسید ونیازمند برنامه ریزی ومدیریت وآموزش های خاص گردید که این امردربهمن ماه 1387بعداز6ماه کاروتلاش هیئت رئیسه اولین سمینارشناخت لاستیک باحضور شرکت بریجستون ازطرف نماینده انحصاری آن آقای ناصرصادقیان دریزدبرگزارگردید.

باانتخابات اتحادیه درسال1392اعضای هردورسته آقایان احمدلغوی ،ناصرصادقیان،مهردادخوانین زاده،سیدرضا آیت الهی ،سیدسهیل آیت الهی رابه عنوان اعضای هیئت مدیره جدید به راس کار آوردند.

دراولین جلسه هیئت رئیسه  مقررگردید تامحل اتحادیه جهت خدمات بهتر به اعضا ازخیابان کاشانی به بلواردانشجو منتقل گردد وهمچنین باتوجه به تعداد180نفر عضو اتحادیه بمنظور خدمات رسانی وامور مربوط به اتوماسیون اداری، نیروی جدید باعنوان مدیر اجرائی به صورت پاره وقت بکارگرفته شد.

درپایان سال1394تعداداعضای صنف به210نفررسید که رشددرامرصدور پروانه رانشان می دهد

درسال1395هشتمین انتخابات هیئت رئیسه برگزاروآقایان ناصرصادقیان ،محمدسلطانی ،محمدمهدی دشتی ،مجتبی خوانین زاده ،محمدرضا آغاسی بعنوان اعضای هیئت رئیسه وآقای سیدرضا آیت الهی بعنوان بازرس اتحادیه انتخاب شدند.

ازسال 1392تا1396تمامی امورات وخدمات اداری وهمچنین پرونده های اعضا مکانیزه گردید.5سمینار باهمکاری شرکتهای داخلی وخارجی برگزار گردید.برنامه های ضیافت افطاری وتجلیل ازبهترینان هرسال درخور تر برگزار گردید.سرویس پیامکی بادوخط خدماتی راه اندازی شد.درفضای مجازی کانال وگروه تلگرام بمنظور اطلاع رسانی،ارائه خدمات،آموزش وشناخت لاستیک، موارد لازم جهت خدمات لاستیک و...

تعدادجلسات هیئت رئیسه درچهارسال اخیر200جلسه،

 تعدادجلسات کمیسیونها اعم از(کمیسیون فنی ،آموزشی ،کمیسیون رسیدگی به شکایات، کمیسیون حل اختلاف،کمیسیون بازرسی)120جلسه که اعضای منتخبی ازبین افراد صنفی بوده که نقش مهمی درامورجاری اتحادیه راایفا میکنند.