جمعه, 1 تیر 1403 - June 21, 2024

تاریخچه:

صنف لاستیک وفروشندگان لوازم اتومبیل درسال1360به صورت دوصنف مشترک شروع به کارنمودکه پس از 8سال مشارکت ونظراتاق اصناف اتحادیه صنف فروشندگان لاستیک  باهیئت رئیسه آقایان احمد لغوی ،سیدرضا آیت الهی،احمداستواری،سیدمحمود موسوی، رضا هوشیار زاده تشکیل گردید.درتاریخ 30خرداد1368اولین جلسه هیئت رئیسه با20عضو دارای پروانه لوازم اتومبیل آغازبکارنمود.

باشکل گیری اتحادیه آئین نامه...

ادامه مطلب ....

تبلیغات

   
Falken
لاستیک بارز
یزدتایر
لاستیک دنا