جمعه, 22 تیر 1403 - July 12, 2024

وظایف اتحادیه

1-ارائه پیشنهاد برای تهیه وتنظیم ضوابط صدور پروانه کسب به اتاق اصناف استان

2-اجرای مصوبه ها وبخشنامه های هیات عالی نظارت که به اتحادیه ابلاغ میگردد

3-ارائه پیشنهاد درباره اموراصناف به اتاق اصناف استان

4-صدورپروانه بادریافت تقاضاومدارک لازمه بارعایت قوانین

5-ابطال پروانه کسب وتعطیلی واحدصنفی واعلام آن به کمیسیون نظارت وجلوگیری ازادامه فعالیت واحدفاقد پروانه