جمعه, 1 تیر 1403 - June 21, 2024

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۲.۰۵.۱۷ ۲۳:۵۵]

آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ ق.ن.ص

( اصلاحیه آیین نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب)

پروانه کسب: مجوزی است که به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه بصورت دائم ( برای مدت پنج سال) و یا موقت ( به مدت یک سال) به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین صادر میگردد.

مرجع صدور پروانه کسب: اتحادیههای صنفی و یا دستگاههای موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی.

فروشگاه بزرگ چند منظوره: فروشگاهی که مجموعهای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه مینماید.

فروشگاههای بزرگ زنجیرهای: فروشگاههایی که تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت میکنند.

مرجع صدور پروانه کسب موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت تقاضا، پاسخ متقاضی را مبنی بر رد یا قبولی تقاضا به وی ابلاغ کند. عدم اعلام نظر در مدت یاد شده به منزله پذیرش محسوب میگردد.

۳-پس از قبول تقاضا ( یا عدم اعلام نظر مرجع صدور در موعد مقرر) مرجع صدور پروانه کسب مکلف است، استعلامهای مورد نیاز را صادر و دستگاههای استعلام شونده نیز موظفند حداکثر ظرف مدت پانزده روز از تاریخ دریافت استعلام، نظر قطعی خود را اعلام دارند.

تبصره- اعلام نظر موافق دستگاههای استعلام شونده باید بدون ابهام و هرگونه قید و شرط و نظر مخالف نیز مستند به دلایل قانونی باشد. در غیر این صورت و یا در صورت عدم اعلام نظر در مهلت مقرر، به منزله نظر مثبت تلقی میگردد و پاسخ منفی خارج از موعد مقرر مانع از صدور پروانه کسب نخواهد شد.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۳.۰۵.۱۷ ۰۰:۱۸]

شرایط لازم برای صدور پروانه کسب:

الف- شرایط عمومی:

۱-سند مالکیت عین و منفعت و یا منافع از جمله اجاره نامه، صلح نامه، هبه، قرارداد مشارکت، مبایعه نامه و یا قراردادهای موضوع ماده (۱۰) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی (در روستاها احراز مالکیت طبق عرف محل است.)

تبصره- اخذ تعهد از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.

۲-گواهی صلاحیت از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- صرفاً واحدهای صنفی موضوع ماده (۲) آیین نامه اماکن عمومی مصوب مورخ ۱۳۶۳/۳/۲۳هیات وزیران مشمول گواهی صلاحیت نیروی انتظامی میباشند.

۳-گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده ( موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیاتهای مستقیم(.

۴-گواهی گذراندن دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار در چارچوب دستورالعمل آموزش ( موضوع بند (ن) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی(.

?-شناسنامه و کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه و پروانه کار برای اتباع خارجی به همراه شش قطعه عکس پرسنلی.

۶-کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم یا پزشکی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای آقایان کمتر از پنجاه سال سن.

تبصره- حداقل سن برای دریافت پروانه کسب هجده سال میباشد.

ب- شرایط اختصاصی:

۱- کارت معاینه پزشکی و گواهی صلاحیت بهداشتی از مراکز بهداشتی، درمانی ( برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی(.

۲- پروانه تخصصی و فنی یا دیپلم فنی یا مدارک دانشگاهی مرتبط، یا حضور یک نفر واجد شرایط شاغل در واحد صنفی ( برای صنوف مشمول تبصره ماده (۱۳) قانون نظام صنفی(.

 

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۳.۰۵.۱۷ ۰۰:۲۰

)تمدید پروانه کسب(

شرایط تمدید پروانه کسب:

۱-گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.

۲-داشتن کارت معاینه بهداشتی ( برای صنوف مشمول (.

۳-رضایت محضری شرکاء در صورت انقضا یا ابطال رضایت قبلی ( برای مشارکت های مدنی (.

۴-گواهی گذراندن دورههای آموزشی احکام تجارت و کسب و کار

 

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۳.۰۵.۱۷ ۱۸:۵۴

آیین نامه اجرایی ماده ۲۳ ق.ن.ص

)آیین نامه اجرایی شرح وظایف بازرس اصلی هیئت مدیره اتحادیهها(

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۳.۰۵.۱۷ ۱۸:۵۵

بررسی، بازرسی و تهیه گزارش از عملکرد هیات مدیره اتحادیه در حیطه وظایف محوله از جمله:

الف ـ نحوه صدور، تمدید، تعویض و ابطال پروانه کسب در اتحادیه.

ب ـ نحوه اجرای ماده (۲۷) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای جلوگیری از فعالیت واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب.

ج ـ نحوه اجرای ماده (۲۸) قانون نظام صنفی درخصوص اقدام اتحادیه برای تعطیلی موقت واحدهای صنفی دارای پروانه کسب.

د ـ امور مالی اعم از درآمد، هزینه و بودجه مصوب، وجوه دریافتی در ازای خدمات غیرموظف و کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی و سایر موارد.

هـ ـ تشکیل کمیسیونها، برگزاری دورههای آموزشی، اجرای مصوبات و بخشنامههای هیات عالی نظارت و کمیسیون نظارت.

و ـ بررسی نحوه وصول حق عضویت از افراد صنفی توسط اتحادیه.

ز ـ بررسی نحوه و زمان واریز سهم بیست درصد از مبالغ دریافتی اتحادیه به حساب اتاق اصناف شهرستان و ایران.

 

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۳.۰۵.۱۷ ۱۸:۵۶

الزامات بازرس در هنگام ایفای وظایف خود:

الف ـ بازرس حق دخالت در امور اجرایی اتحادیه را ندارد.

ب ـ بازرس نمیتواند در معاملاتی که با اتحادیه یا به حساب اتحادیه انجام میگیرد بطور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع شود.

ج ـ بازرس مکلف است در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعضاء هیات مدیره در حیطه وظایف آنان، مراتب را به صورت مکتوب به هیات مدیره اعلام نماید و چنانچه هیات مدیره ترتیب اثر ندهد به ترتیب ابتدا موضوع را کتباً و محرمانه به اتاق اصناف و سپس به کمیسیون نظارت گزارش نماید.

د ـ بازرس مجاز به شرکت در جلسات هیأت مدیره بدون داشتن حق رای میباشد.

هـ ـ بازرس مکلف است هر سه ماه یک بار گزارشی از نحوه انجام وظایف محوله هیات مدیره (موضوع ماده ۱ این آیین نامه) را به اتاق اصناف ارایه نماید.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۳.۰۵.۱۷ ۱۸:۵۷

هیات مدیره اتحادیه مکلف است، اسناد، مدارک و اطلاعات مورد نیاز بازرس را در حدود وظایف اتحادیه در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهد.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۳.۰۵.۱۷ ۱۸:۵۸

هیات مدیره اتحادیه، حق دخالت در امور مربوط به وظایف و اختیارات بازرس را ندارد و در صورت تخلف بازرس، اتحادیه می تواند موضوع را کتباً به اتاق اصناف اعلام نماید تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود.

 

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۳.۰۵.۱۷ ۱۸:۵۹

اتاق اصناف مکلف است، در صورت دریافت گزارش بازرس مبنی بر وقوع تخلف یا جرم توسط اعضاء هیات مدیره اتحادیه مراتب را بررسی و گزارش آن را بصورت مکتوب و مستند حداکثر ظرف مدت یک هفته به کمیسیون نظارت منعکس نماید.

 

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۳.۰۵.۱۷ ۱۸:۵۹

اتاق اصناف مسئول نظارت بر عملکرد بازرس میباشد و در صورت احراز عدم توانایی وی در انجام وظایف محوله و یا احراز تخلف وی میبایست مراتب را به صورت مستند جهت رسیدگی به کمیسیون نظارت اعلام نماید.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۳.۰۵.۱۷ ۱۹:۰۰

در صورت استعفاء، فوت، عزل، بیماری، حجر یا محرومیت از حقوق اجتماعی بازرس، اتاق اصناف مکلف است با هماهنگی کمیسیون نظارت نسبت به جایگزینی بازرس علی البدل، اقدام نماید.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۴.۰۵.۱۷ ۲۱:۲۶

آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳۱ ق.ن.ص

)آیین نامه اجرایی منابع مالی اتحادیههای صنفی(

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۴.۰۵.۱۷ ۲۱:۳۱

منابع مالی هر اتحادیه عبارتند از:

الف- حق عضویت افراد صنفی در اتحادیه.

ب- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضاء صنف.

ج- کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

د- کارمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانهها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت.

هـ- درصدی از وجوه دریافتی بابت صدور و تمدید پروانه کسب

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۴.۰۵.۱۷ ۲۱:۳۲

حق عضویت افراد صنفی عبارت است از مبالغی که هر عضو اتحادیه به ‏منظور تامین هزینه‏‌های اتحادیه، به صورت سالانه مکلف به پرداخت آن می‏باشد. میزان حق عضویت افراد صنفی براساس پیشنهاد اتحادیه و تایید اتاق اصناف شهرستان و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‏گردد.

 

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۴.۰۵.۱۷ ۲۱:۳۲

اعضای اصلی هیات مدیره اتحادیه‏های صنفی درصورت عدم دریافت حق الزحمه (موضوع ماده ۷۵ قانون) از پرداخت حق عضویت سالانه معاف می‏باشند.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۴.۰۵.۱۷ ۲۱:۳۳

اتحادیه‏های صنفی مجازند مبالغی را به عنوان کمکهای داوطلبانه از اشخاص حقیقی یا حقوقی دریافت نمایند.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۴.۰۵.۱۷ ۲۱:۳۴

اتحادیه های صنفی مکلفند کلیه درآمدهای موضوع ماده ۳۱ قانون نظام صنفی را در یکی از بانکهای حوزه فعالیت اتحادیه متمرکز نماید.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۴.۰۵.۱۷ ۲۱:۳۵

اتحادیه‏های صنفی مکلفند میزان کلیه وجوه دریافتی بابت ارایه خدمات اعم از صدور ، تمدید و یا تعویض پروانه کسب و حق عضویت سالیانه را در محل اتحادیه صنفی و در معرض دید مراجعین نصب نمایند.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۴.۰۵.۱۷ ۲۱:۳۶

اتحادیه‏های صنفی موظفند براساس بندهای (و) و (ز) ماده ۳۰ قانون نظام صنفی نسبت به تنظیم بودجه سال بعد تا پایان دی ماه و تنظیم ترازنامه سالانه و تسلیم آن تا پایان خرداد ماه هر سال، به اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و تصویب و کمیسیون های نظارت جهت اطلاع اقدام نمایند.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۴.۰۵.۱۷ ۲۱:۳۶

کمیسیون نظارت در راستای اجرای بند (ج) ماده ۴۹ قانون نظام صنفی مکلف است با همکاری اتاق اصناف شهرستان به طور نوبه ای میزان و نحوه وصول درآمدها و هزینه‏های اتحادیه های صنفی را از جهت انطباق با مقررات بررسی نماید.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۴.۰۵.۱۷ ۲۱:۳۷

اتحادیههای صنفی موظفند در راستای ارتقاء توانمندیهای علمی و مهارتهای تخصصی صنوف، به میزان ۱۵درصد از بودجه سالیانه خود را صرف امور پژوهشی و علمی و دورههای آموزشی مربوط به ارتقاء تواناییهای تخصصی صنفی نمایند.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۶.۰۵.۱۷ ۱۵:۳۹

اهداف اتحادیه

موضوع و اهداف اتحادیه به شرح زیر است:

انجام وظایف مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی، حمایت و حفظ حقوق صنفی اعضا، ایجاد و تحکیم اصول همکاری بین افراد صنفی، تلاش برای بهبود محیط کسب و کار، تعامل با دستگاههای دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در راستای وظایف و اختیارات خود، همچنین تلاش در راستای ارتقاء کیفی خدمات رسانی به مردم و اطلاع رسانی مناسب رسیدگی به شکایات دریافتی.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۶.۰۵.۱۷ ۱۵:۳۹

عضویت در اتحادیه

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه کسب با فعالیت های مشابه یا همگن با پرداخت حق عضویت سالانه طبق مقررات به عضویت اتحادیه در میآیند. برای هر یک از اعضا مطابق الگوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت کارت عضویت صادر میگردد. در صورت ابطال پروانه کسب مطابق مقررات، عضویت افراد در اتحادیه لغو میگردد.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۶.۰۵.۱۷ ۱۵:۴۰

تعداد اعضای هیأت مدیره در اتحادیههای کمتر از‌ هزار واحدصنفی عضو پنج نفر اصلی و دو نفر علی‌البدل و در اتحادیه‌های دارای ‌بیش از هزار واحد صنفی عضو هفت نفر اصلی و سه نفر علی‌البدل خواهد بود. سمت افراد منتخب هیأت مدیره بر اساس ماده (۲۳) قانون نظام صنفی و تبصره های آن شامل یک نفر رییس، دو نفر نائب رییس (اول و دوم)، یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار میباشد. عزل اعضای هیأت مدیره وفق دستور العمل بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۶.۰۵.۱۷ ۱۵:۴۱

وظایف هر یک از اعضای هیأت مدیره :

رییس:

الف) انجام کلیه امور اجرائی اتحادیه و اداره جلسات هیات مدیره.

ب) شرکت در اجلاس اتاق اصناف .

ج) امضای کلیه اسناد و مکاتبات اتحادیه .

د) ارائه گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه به اتاق هر سه ماه یک بار.

ه) گزارش فعالیت و عملکرد اتحادیه برای اعضای اتحادیه بصورت سالانه.

و) موافقت با مرخصی و مأموریت اعضای هیأت مدیره.

ز) کسب موافقت رییس اتاق اصناف برای مرخصی و ماموریت خود.

ح ) پیگیری فعالیتهای توسعه ای اتحادیه از جمله آموزش، پژوهش، ارتقاء و بهره وری و بهبود کسب و کار.

ط) پیگیری برنامههای مدون اتحادیه.

ی) انتصاب کارکنان و استفاده از خدمات مشاوره ای و تخصصی برابر آیین نامه موضوع بند (ب) ماده (۳۷) قانون نظام صنفی.

نواب رییس:

الف ) در غیاب رییس اتحادیه ( هنگام مرخصی یا ماموریت )، نواب رییس ( به ترتیب سمت) وظایف وی را بر عهده دارند.

ب) شرکت در جلسات با هماهنگی رییس اتحادیه .

ج) پیگیری و انجام وظایف محوله از سوی رییس اتحادیه .

دبیر:

الف) تنظیم دستور جلسه و موضوعات قابل طرح در جلسات هیات مدیره با هماهنگی رئیس اتحادیه .

ب) هماهنگی امور کمیسیونها تحت نظارت رییس اتحادیه .

خزانه دار:

الف) مسئولیت نظارت بر عملکرد مالی اتحادیه.

ب) اظهارنظر در خصوص پیش نویس بودجه، ترازنامه و صورتهای مالی سالانه اتحادیه .

ج) پیگیری جذب منابع مالی و درآمدهای اتحادیه در چارچوب آیین نامه تبصره یک ماده (۳۱) قانون نظام صنفی.

د) ارائه گزارش عملکرد مالی اتحادیه به هیات مدیره به صورت ماهانه.

 

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۶.۰۵.۱۷ ۱۷:۲۸

هریک از اعضای هیات مدیره، در صورت استعفا میبایست مراتب را کتبی به هیات مدیره ارایه نمایند. هیات مدیره مکلف است ظرف مدت یک هفته به موضوع رسیدگی و پس از پذیرش استعفا، نتیجه را به اتاق اصناف اعلام کند تا طبق ترتیبات تبصره (۴) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی اقدام گردد. اتاق اصناف موظف است استعفای رییس اتحادیه را پس از پذیرش در هیات مدیره در اولین اجلاس اتاق با حضور وی مطرح نماید. در صورت عدم ترتیب اثر از سوی هیأت مدیره و یا اتاق اصناف رییس کمیسیون نظارت و در اتحادیه کشوری دبیرخانه هیات عالی نظارت به موضوع رسیدگی و برابر مقررات اقدام مینماید.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۶.۰۵.۱۷ ۱۷:۲۹

بازرس:

همزمان با برگزاری انتخابات اعضای هیات مدیره اتحادیه، اعضای اتحادیه طبق آیین نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۲۲) قانون نظام صنفی، از بین خود و با رای مخفی و مستقیم، دو نفر بازرس ( اصلی و علی البدل) را انتخاب مینمایند. شرح وظایف و نحوه پذیرش استعفا بازرس مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۲۳) قانون نظام صنفی میباشد. انتخاب افراد مذکور به عنوان بازرس در ادوار بعد بلامانع است. عزل بازرس وفق دستور العمل بند (هـ) ماده (۵۵) قانون نظام صنفی خواهد بود.

مدیر اجرایی:

هیات مدیره مکلف است از خدمات یک نفر ( مطابق ضوابط ماده ۲۴قانون نظام صنفی) به صورت تمام وقت به عنوان مدیر اجرایی استفاده کند.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۹.۰۵.۱۷ ۱۵:۵۵

آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۳ ق.ن.ص

)آیین نامه اجرایی صدور و تمدید پروانه کسب اماکن واجد شرایط جهت استقرار چند واحد صنفی(

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۹.۰۵.۱۷ ۱۵:۵۶

اماکن واجد شرایط استقرار چند واحد صنفی: مکانی هایی که شرایط ضوابط خاص صدور پروانه کسب از جمله مجموع حداقل مساحت مورد نیاز هر یک از واحدهای صنفی را دارا باشند.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۹.۰۵.۱۷ ۱۵:۵۷

مرجع صدور پروانه کسب با رعایت مقررات آیین نامه ماده (۱۲) قانون موظف به صدور و تمدید پروانه کسب متقاضیان میباشد.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۹.۰۵.۱۷ ۱۵:۵۷

مرجع صدور پروانه کسب موظف است، ضمن خودداری از استعلام فردی و مکانی فعالیت مشابه و همگن، با هماهنگی مراجع استعلام شونده تصویر نسخه برابر اصل پاسخ استعلامها را اخذ و در پرونده متقاضی درج نماید.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۹.۰۵.۱۷ ۱۵:۵۸

کمیسیون نظارت میتواند متراژ مربوط به مشترکات از جمله تاسیسات و انبار واحدهای صنفی مستقر در اماکن موضوع این آیین نامه را از مجموع مساحت هر یک از رشته های صنفی برای صدور پروانه کسب کاهش دهد.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۹.۰۵.۱۷ ۱۵:۵۹

هرگاه پلمب واحدهای صنفی مستقر در اماکن موضوع این آیین نامه به نحو متعارف مقدور نباشد، نصب پلمب یا درج برگه پلمب در آن قسمت از تاسیسات و مستحدثاث که منحصراً به مناسبت نوع فعالیت مربوط دایر و یا احداث شده است در حکم پلمب تلقی خواهد شد. کسانی که پلمب یا لاک و مهر محل های تعطیل شده را بشکنند، محو کنند و یا محل های مزبور را به نحوی از انحاء برای کسب مورد استفاده قرار دهند، به مجازات های مقرر در تبصره (۲) ماده (۲۷) قانون محکوم خواهند شد.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۹.۰۵.۱۷ ۱۶:۰۰

مرجع صدور پروانه کسب موظف است با رعایت شرایط فردی مندرج در ماده (۳) آیین نامه ماده (۱۲) قانون برای فرد معرفی شده از سوی متقاضی، کارت مباشرت صادر نماید. مدت اعتبار کارت مباشرت مطابق مدت پروانه کسب صادره خواهد بود. فرد صنفی میتواند نسبت به عزل یا تغییر مباشر اقدام و مراتب را به مرجع مذکور اعلام نماید.

کانال رسمی اصناف یزد, [۲۹.۰۵.۱۷ ۱۶:۰۱

مراحل صدور پروانه کسب و رسیدگی به شکایات متقاضیان مطابق آیین نامه اجرایی ماده(۱۲) قانون خواهد بود.