جمعه, 1 تیر 1403 - June 21, 2024

 1. پرداخت فیش بازرسی
 2. تکمیل فرم درخواست و اطلاعات فردی معرف
  تبصره: در صورت مشارکتی بودن پروانه تکمیل فرم مشارکت الزامی می باشد.
  تبصره: در صورت تغییر مکان و یا تغییر رسته فقط فرم درخواست تکمیل و ارائه می گردد.
 3. ارائه مدارک و عکس و اجاره نامه یا سند ملکی (اعم از صاحب پروانه ، مباشر ، شرکاء)
 4. شرکت در آزمون کمیسیون بازرسی اتحادیه
 5. ارائه نامه عدم اعتیاد و سوء پیشینه
  تبصره: این مرحله برای مباشر الزامی می باشد.
 6. ارائه مدارک جهت اماکن عمومی جهت صلاحیت محل کسب مورد نظر
  تبصره: جهت تغییر مکان و تغییر رسته نامه عطف + درخواست دستی جهت پلیس + 10
  تبصره: این مرحله برای مباشر الزامی می باشد.
 7. پرداخت حق ورودیه
 8. پرداخت 4 فیش صدور پروانه کسب و ارائه تعهد محضری جهت رعایت تداخل صنفی
  تبصره: در صورت داشتن مباشر پرداخت فیش مباشرت
 9. ارائه نامه دارایی و شهرداری
  تبصره: چنانچه سندی مبنی بر مغازه و یا تجاری بودن ملک ارائه گردید استعلام شهرداری لازم ندارد.
  تبصره: چنانچه پروانه مورد نظر مشارکتی باشد استعلام دارایی از شرکا الزامی می باشد.
 10. شرکت در کلاس آموزشی فقه بازار
  تبصره: برای متقاضیان پروانه موقت اینکلاس لزومی ندارد.