جمعه, 1 تیر 1403 - June 21, 2024

    نام : آقای ناصر صادقیان

سمت : رئیس اتحادیه

مدرک تحصیلی : فوق دیپلم عمران

ایمیل :yazd.bridgestone@gmail.com

مدت زمان حضور دراتحادیه: دوره چهارم


 

نام : آقای محمد سلطانی گردفرامرزی

سمت : نائب رئیس اول اتحادیه

مدرک تحصیلی : دیپلم

ایمیل :

مدت زمان حضور دراتحادیه: دوره  اول


 

 نام : آقای محمد مهدی دشتی

سمت : نائب رئیس دوم اتحادیه

مدرک تحصیلی :دیپلم 

ایمیل :

مدت زمان حضور دراتحادیه: دوره  اول


 

نام : آقای مجتبی خوانین زاده

سمت : دبیر اتحادیه

مدرک تحصیلی : لیسانس

ایمیل :

مدت زمان حضور دراتحادیه: دوره  اول


 

نام : آقای محمد رضا آقاسی

سمت : خزانه دار تحادیه

مدرک تحصیلی : دیپلم

ایمیل :

مدت زمان حضور دراتحادیه: دوره  اول


 

نام : آقای سید رضا آیت الهی

سمت : بازرس اتحادیه

مدرک تحصیلی : لیسانس

ایمیل :

مدت زمان حضور دراتحادیه: دوره هشتم